Chính thức vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới

Cập nhật ngày: 06/01/2020 09:38:33

ĐTO - UBND tỉnh có chỉ đạo bắt đầu từ ngày 1/1/2020, các đơn vị, địa phương thực hiện luân chuyển, xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới (https://qlvb.dongthap.gov.vn). Đối với phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũ (eOffice), các đơn vị, địa phương không thực hiện xử lý văn bản đi và đến, chỉ dùng để tra cứu và thống kê dữ liệu cũ. Trong quý I năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm thực hiện chuyển dữ liệu cũ sang phần mềm mới.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai phần mềm mới; yêu cầu đơn vị triển khai phần mềm cử nhân sự túc trực, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đầu triển khai phần mềm mới; xây dựng phương án dự phòng và triển khai thực hiện đối với trường hợp phần mềm mới không đạt hiệu quả, làm gián đoạn quá trình xử lý công việc.

Đồng thời, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm mới; phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm chỉnh sửa, bổ sung các yêu cầu, chức năng của phần mềm mới phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, nếu có khó khăn, vướng mắc thì thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

T.T

Gửi bình luận của bạn