Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Cập nhật ngày: 18/04/2020 06:12:29

ĐTO - Để thực hiện việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, các sở, cơ quan ngang sở; UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Tại Bộ phận một cửa các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

Các sở, ngành, địa phương thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện). Đồng thời đẩy mạnh tổ chức họp, làm việc trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 411 ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch trong năm 2020 hoàn hành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

T.T

Gửi bình luận của bạn