Số: 45/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/03/2021 10:10:56

Đấu giá cho thuê QSDĐ và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Sao Mai, tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 15.986,8m2, Thửa 50, TBĐ 13; Mục đích sử dụng: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê đất hàng năm.               

Giá khởi điểm: 54.865đồng/m2/năm

2. Tài sản cố định (chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 913/2020/CTTDG-EOI ngày 15/6/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI-Việt Nam).

Giá khởi điểm: 79.590.000.000đồng

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá thuê quyền sử dụng đất phải hoạt động trong lĩnh vực may mặc với thời gian tối thiểu 03 năm tính từ thời điểm tham gia đấu giá và duy trì trong hoạt động trong ngành may mặc đến hết thời gian thuê đất. Không được sử dụng đất cho các mục đích kinh doanh khác; đồng thời thực hiện theo quyết định 333/QĐ-UBND-HC ngày 22/3/2021 của ỦBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Hồ sơ đấu giá cho thuê quyền sử dụng thửa đất số 50, tờ bản đồ số 13, tại phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp và đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Sao Mai.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 31/3/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 14.420.000.000đ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 22/4, 23/4 và đến 15 giờ ngày 26/4/2021.

- Tiền bán hồ sơ:  3.500.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 27/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3851 209 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn