Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cập nhật ngày: 12/08/2022 05:39:41

Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Trong đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cập nhật, địa phương hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; làm đầu mối liên hệ, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tích hợp, công khai, kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Văn phòng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông cấu hình, đăng ký công khai, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở danh mục thủ tục hành chính đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện kiểm thử, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiểm thử của các đơn vị theo lộ trình; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/11/2022.

Các sở, ngành tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh, thay đổi danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp trong trường hợp có thay đổi; trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục của Quyết định này; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

T.T

Gửi bình luận của bạn