Đồng Tháp đạt gần 53 điểm tự đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 31/05/2013 17:01:52

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh do Sở Nội vụ làm Tổ trưởng để tiến hành tự đánh giá, chấm điểm xác định CSCCHC của tỉnh năm 2012 gửi Bộ Nội vụ, ngày 4/5/2013, Sở Nội vụ đã tiến hành họp Tổ Đánh giá phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ.


Công tác CCHC luôn được tỉnh quan tâm triển khai, thực hiện

Đến ngày 13/5/2013, Sở Nội vụ đã nhận được các báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các thành viên của các sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tiến hành tổng hợp kết quả đánh giá và dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Kèm theo báo cáo là Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính; các tài liệu kiểm chứng để thể hiện tính xác thực của việc tự đánh giá, chấm điểm.

Điểm tự đánh giá trên các lĩnh vực cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo điều hành đạt 8,6/9 điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL đạt 6,5/7 điểm; cải cách thủ tục hành chính đạt 8,75/10 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 6,5/6,5 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đạt 6,5/10,5 điểm; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đạt 3/3 điểm; hiện đại hóa nền hành chính đạt 6/8,5 điểm; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 7/7,5 điểm.

Qua kết quả trên, tỉnh Đồng Tháp đạt được 52,85 điểm trên tổng số 62 điểm tự đánh giá. Phần 38 điểm còn lại sẽ do Bộ Nội vụ tiến hành điều tra xã hội học tại tỉnh để xác định số điểm đạt được vào đầu tháng 6/2013.

M.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn