• Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
  • ĐTO - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tích cực nắm thông tin, tham mưu cấp ủy các giải pháp xử lý kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực.
Xem tin đã đăng theo ngày: