Tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật ngày: 09/07/2021 13:16:23

ĐTO - Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nên công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập không ngừng phát triển rộng khắp đến khóm, ấp, cơ quan, đơn vị, trường học… và lan tỏa đến Tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình, với nhiều cách làm sáng tạo, đã lan tỏa không khí thi đua học tập trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, địa phương và đơn vị.


Tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, vẫn còn một vài cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên; một số Hội Khuyến học chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, chưa phối hợp tích cực với các ngành; phong trào KHKT phát triển chưa đồng đều; công tác vận động nguồn lực hỗ trợ cho công tác KHKT của một số địa phương có kết quả chưa cao.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đến tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa khóm, ấp và các thiết chế tại cộng đồng, tổ chức tốt các hoạt động để người dân tham gia nhất là hoạt động KHKT, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm thông qua những lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, hội thi; đồng thời xây dựng nhiều mô hình sáng tạo để phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập thật sự hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền về KHKT. Xây dựng đơn vị học tập, công đoàn học tập tại đơn vị và trong hệ thống tổ chức của mình.

Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp với các ngành, các cấp thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập; quan tâm củng cố và phát triển các tổ chức khuyến học tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, trong lực lượng vũ trang tạo nên phong trào thi đua KHKT với phương châm “Học và tự học thường xuyên, suốt đời”, “Học để thay đổi và thích nghi với cuộc cách mạng 4.0”, “Học để có nghề, có việc làm và làm hiệu quả”; gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình như: Công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập. Thực hiện lồng ghép công tác khuyến học vào hoạt động của Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, xem Tổ Nhân dân tự quản là nền tảng của tổ chức Hội cơ sở, nơi quản lý hội viên, từ đó lan tỏa tinh thần thi đua học tập đến toàn dân góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng “Tỉnh học tập”.

Quan tâm phát triển Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; các ngành chuyên môn kịp thời hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường và tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của hộ gia đình, dòng họ và cộng đồng về tinh thần học tập suốt đời có ý chí phấn đấu vươn lên. Thường xuyên theo dõi, tôn vinh tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

H.H

Gửi bình luận của bạn