Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 02/04/2023 05:55:03

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230402060042tanhong202sa.mp3

 

ĐTO - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Huyện ủy Tân Hồng tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phóng viên Báo Đồng Tháp có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng để hiểu rõ hơn về vấn đề trên.


Bí thư Huyện ủy Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc (bìa phải) và đồng chí Mai Văng Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng (thứ 2 từ trái sang) tặng quà của Ban Chỉ đạo cho lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện vào tháng 10/2022

Phóng viên: Kính thưa đồng chí, được biết, trong Chương trình hành động năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu để tập trung thực hiện trong năm 2023, trong đó, có mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng chí có thể cho biết tình hình triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đến thời điểm này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc: Mục tiêu “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” được nêu trong Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch năm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã và đang chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo thống nhất ý chí và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện các quy định về nêu gương, dựa vào đó phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời tự soi, tự sửa bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thông qua sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới trong ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch... Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáng tạo, chủ động như thế nào trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương?

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bám sát Quy chế làm việc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị thích ứng với tình hình mới. Chủ động, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị: Sớm cụ thể hóa Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tổ chức triển khai thực hiện ngay đầu năm 2023; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của huyện ủy; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đạt hiệu quả, tạo tiền đề cho thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc kế thừa những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nông thôn mới năm 2022, trong quý 1 năm 2023, để tạo bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng những giải pháp gì để phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có của huyện biên giới?


Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng trao tặng quà cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng do thiên tai

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc: Năm 2022, huyện thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu kinh tế, xã hội; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lên 6/8 và những kết quả quan trọng đạt được của Quý 1 năm 2023 sẽ là tiền đề kế thừa quan trọng để huyện tạo bước chuyển về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là trong phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có của huyện biên giới. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Huyện tiếp tục phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hữu cơ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, tạo ra giá trị gia tăng trên từng đơn vị diện tích. Triển khai thực hiện lộ trình xây dựng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là nơi ứng dụng khoa học, công nghệ tạo ra các mô hình mới có hiệu quả để chuyển giao, cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cánh đồng trọng điểm của huyện.

Đồng thời phát triển thương mại - dịch vụ gắn khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế biên giới và phát triển du lịch. Khai thác hiệu quả Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà; khu vực Bàu Dong; tiếp tục đầu tư 2 cửa khẩu phụ Bình Phú, Thông Bình. Mở rộng phạm vi kết nối cung ứng hàng hóa, nông sản với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp phía Campuchia. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục và đào tạo gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Hồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của huyện.


Người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng áp dụng cơ giới hóa, góp phần giảm thất thoát trong thu hoạch lúa (Ảnh: D.Chinh)

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết việc phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế và huy động các nguồn lực đầu tư như thế nào để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Hồng trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc: Để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế và huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Hồng trong thời gian tới, chúng tôi đã và đang tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của huyện, gắn với mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành, nghề mới, thị trường có nhu cầu và phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương (mở rộng các diện tích trồng lúa, cây ăn trái với quy mô lớn theo hướng hữu cơ; xây dựng cụm nhà máy chế biến nông sản; phát triển lĩnh vực gia công may mặc và lắp ráp máy nông cụ...).

Thứ hai, phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, tạo điều kiện thiết lập các kênh phân phối đa dạng, văn minh, hiện đại, tiện lợi, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa của các chủ thể khởi nghiệp vào trung tâm thương mại, siêu thị; gắn với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế biên giới, phát triển du lịch, từng bước nâng cao vai trò, chức năng khu trung tâm thương mại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, trung tâm thị trấn Sa Rài là cửa ngõ quan trọng của huyện.

Thứ ba, tập trung mọi nguồn lực và khả năng, quyết tâm thực hiện hoàn thành Quy hoạch vùng huyện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới trong tháng 6/2023; hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch thị trấn Sa Rài, quy hoạch phát triển Dinh Bà, Giồng Găng và các quy hoạch chi tiết khác theo lộ trình đề ra.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, các thành phần kinh tế tham gia đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

DŨNG CHINH (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn