Nhân rộng mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”

Cập nhật ngày: 11/11/2022 11:25:50

ĐTO - UBND huyện Cao Lãnh vừa yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thẩm quyền phân cấp chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả nhân rộng mô hình “Người Nông dân chuyên nghiệp” trên địa bàn.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND xã, thị trấn hỗ trợ nguồn lực xây dựng các mô hình, tư vấn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác thực hiện mô hình trong nhóm nội dung trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”; lồng ghép hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế tập thể, chương trình OCOP, chương trình giảm nghèo.

UBND xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu Đảng ủy tiếp tục duy trì, phát triển mô hình và phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” tại 4 xã: Bình Thạnh, Mỹ Xương, Tân Hội Trung, Gáo Giồng và nhân rộng đối với những nơi đủ điều kiện; lựa chọn lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, (cây ăn trái, lúa, rau màu, gia súc, gia cầm, thủy sản...), chuyển đổi số để thực hiện cho phù hợp thực tế địa phương.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn