Xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát huy phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

Cập nhật ngày: 22/06/2024 05:35:22

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240622053633dt2-6.mp3

 

ĐTO - UBND huyện Tân Hồng ban hành Kế hoạch số 121 ngày 4/4/2022 triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tân Hồng đến năm 2030 với 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương (viết tắt là Kế hoạch số 121). Trong đó, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm có uy tín, chất lượng, mang đặc trưng văn hóa của địa phương như: bánh tráng Tân Hồng, mì quảng Tân Hồng...


Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Hồng tích cực thi đua thực hiện
văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai Kế hoạch số 180 ngày 4/9/2019 của UBND huyện Tân Hồng về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) huyện Tân Hồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, phát huy tốt trách nhiệm của CB,CC,VC trong hoạt động của cơ quan. Đặc biệt, từng CB,CC,VC thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm giờ làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức, tác phong làm việc nghiêm chỉnh. CB,CC,VC được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực chủ động hơn trong công việc; chấp hành nghiêm các quy định về việc phải làm và không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật CB,CC,VC. Bên cạnh đó, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân.

Theo UBND huyện Tân Hồng, xác định xây dựng văn hóa và con người huyện Tân Hồng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất trong đa dạng, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Đồng Tháp nói chung và huyện Tân Hồng nói riêng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của con người Tân Hồng nói riêng, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó, hình thành đạo đức, nhân cách, tính tự tin, tự trọng, tự lực, nuôi dưỡng và phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”, hướng đến chân - thiện - mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người Việt Nam.

Huyện Tân Hồng có 1 thư viện cấp huyện, 9 phòng đọc sách xã, thị trấn, 28 tủ sách khuyến học, 1 điểm Bưu điện - Văn hóa huyện và 4 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (Tân Thành A, Tân Thành B, Tân Hộ Cơ và Tân Phước). Địa phương 9/9 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng có trụ sở riêng); 32/35 khóm, ấp có nhà văn hóa. Hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng các xã, thị trấn dần trở thành địa điểm quen thuộc trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hình thức sinh hoạt cộng đồng khác... đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân, tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm, hội thảo về nông nghiệp, dạy nghề nông thôn, sinh hoạt các loại hình Câu lạc bộ ở địa phương... góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng phát huy hiệu quả hoạt động. Các hội thi, hội diễn, liên hoan về văn hóa - văn nghệ, phong trào thể dục - thể thao quần chúng được duy trì tổ chức với số lượng và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 121 trong thời gian tới, huyện Tân Hồng quan tâm xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của CB,CC,VC. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; có cơ chế, chính sách phù hợp đầu tư kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, thương hiệu văn hóa và con người Tân Hồng nói riêng, Đồng Tháp nói chung.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn