Xử lý kỷ luật nhiều đảng viên thông qua kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật ngày: 17/09/2018 09:43:12

ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã quán triệt đến các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng.

BTV Huyện ủy đã quyết định ban hành quy trình giám sát chuyên đề của BTV Huyện ủy; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng của BTV Huyện ủy, Huyện ủy; quy định về KT,GS việc kê khai tài sản của đảng viên (ĐV) là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; ban hành các quy trình và biểu mẫu văn bản tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của BTV Huyện ủy, Huyện ủy.

Từ đó, các cấp ủy đã cụ thể hóa thực hiện ở cấp mình và tăng cường công tác KT,GS của cấp ủy và UBKT cấp ủy, nội dung chủ yếu về chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng.

Qua đó, phát hiện nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định những điều ĐV không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm và một số nội dung khác. Đến giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp của huyện Tân Hồng đã tiến hành kiểm tra 76 lượt tổ chức đảng, 16 lượt đảng viên; giám sát 112 lượt tổ chức, 28 lượt ĐV; đã xử lý kỷ luật 60 đồng chí (khiển trách 43, cảnh cáo 9, cách chức 1, khai trừ 7).

Nhìn chung, công tác KT,GS được các cấp ủy trên địa bàn huyện Tân Hồng thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua công tác KT,GS cũng cho thấy, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn