Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2020

Cập nhật ngày: 27/12/2019 13:07:13

ĐTO - UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ CCHC cụ thể trong năm. Trong đó, về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa TTHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC), nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CB, CC, VC; xác định cơ cấu CB, CC, xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của CB, CC, VC để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng CB, CC; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng CC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực vào bộ máy nhà nước.

Về hiện đại hóa hành chính, nâng cấp hệ thống mạng diện rộng của tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cập nhật và đưa các TTHC lên mức 3, 4. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện TTHC mức 3, mức 4 cũng như việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua đường bưu chính công ích...

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành những công việc được giao. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn