Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đổi mới sát với thực tiễn

Cập nhật ngày: 14/10/2020 10:15:28

ĐTO - Công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan (bên trái) thăm trang trại của ông Huỳnh Thanh Phong ở xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng. 
Ảnh: N.Nguyễn

Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò công tác dân vận, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận bám vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh trong hệ thống dân vận, khắc phục dần biểu hiện hành chính trong tổ chức và hoạt động; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nhiều nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư như “Hội quán” , “Tổ nhân dân tự quản”, “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”... hoạt động mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Toàn tỉnh đã thành lập gần 12.700 “Tổ nhân dân tự quản”, phủ kín toàn địa bàn, mỗi tổ có từ 39 - 45 hộ, trường hợp tổ có hộ đông nhất cũng không quá 50 hộ (ở TP.Cao Lãnh). Cơ cấu Ban quản lý tổ từ 3 - 4 người, bao gồm Tổ trưởng, từ 1 - 2 Tổ phó và Thư ký. Qua khảo sát thực tế, đánh giá các “Tổ nhân dân tự quản” hoạt động tốt chiếm hơn 72%, Tổ trưởng hoặc Tổ phó có tham gia tập huấn, được thành lập đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban quản lý xây dựng được Quy chế hoạt động của Tổ, xây dựng những cam kết của cộng đồng quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hàng năm, duy trì các hoạt động, thường xuyên giữ mối quan hệ với Ban Chi ủy, Trưởng ấp, khóm, Ban Công tác Mặt trận và Công an viên phụ trách khu vực. Định kỳ hàng quý và đột xuất có thể tiến hành họp dân đạt từ 65% trở lên để phổ biến những chủ trương, chính sách mới và bàn những công việc chung của cộng đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, qua khảo sát và tiếp xúc với đại diện người dân cho thấy mô hình “Tổ nhân dân tự quản” được cấp ủy cơ sở và Nhân dân đánh giá cao hoạt động và cho rằng thành lập “Tổ nhân dân tự quản” là đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân trong tình hình hiện nay. Về nội dung hoạt động chủ yếu của “Tổ nhân dân tự quản” thì căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư, yêu cầu nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn và ấp, khóm đề ra, Ban quản lý tổ bàn bạc thống nhất với người dân thông qua “Hội nghị nhân dân” của tổ để xác định các nội dung cộng đồng cam kết quyết tâm thực hiện thông qua phát huy vai trò tự chủ, tự quản của từng hộ gia đình. Trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính: tự chủ, tự quản về phòng, chống thanh thiếu niên bỏ học, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; tự chủ, tự quản về bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục và quản lý các thành viên trong từng hộ gia đình không vi phạm pháp luật...

Cũng liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy, phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận có chuyển biến tích cực, vai trò người đứng đầu được phát huy; tập trung xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và tham gia giám sát đối với hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tập hợp Nhân dân vào tổ chức thông qua các mô hình tự quản, khởi nghiệp, liên kết sản xuất, hỗ trợ việc làm,... tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp, nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng, tổng kết và nhân rộng hiệu quả; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thay đổi nhận thức theo tinh thần “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác”, khắc phục được việc trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn