Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2020

Cập nhật ngày: 22/05/2020 10:41:40

Căn cứ Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 (thay thế Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 10/3/2020); Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2020.

Trong đó, thông báo tuyển dụng dụng 6 viên chức ở các vị trí: 5 vị trí giảng viên và 1 vị trí văn thư lưu trữ.

Cụ thể như sau:

- Khoa Nhà nước và Pháp luật: 02 chỉ tiêu.

- Khoa Xây dựng Đảng: 01 chỉ tiêu.

- Khoa Lý luận cơ sở: 02 chỉ tiêu.

- Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu: 01 chỉ tiêu.

Click để xem chi tiết:

- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

- Phiếu đăng ký dự tuyển

Gửi bình luận của bạn