Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả

Cập nhật ngày: 07/09/2018 10:03:32

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Năm 2017, Đồng Tháp chọn chủ đề hành động “Mới mẻ trong cách nghĩ - Sáng tạo trong cách làm - Nhịp nhàng trong phối hợp”. Năm 2018 “Mở lòng kết nối xây nguồn lực - Khơi nguồn khởi nghiệp dựng tương lai” và xây dựng Đảng là “Kỷ cương và trách nhiệm”. Việc xây dựng các phương châm hành động đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị của tỉnh.


Biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, được cụ thể hóa thành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, lịch sự, thân thiện với người dân. Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác; lề lối, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có ý thức trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tác phong gần dân, sát dân, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những bức xúc của người dân kịp thời giải quyết tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tổ chức chính trị - xã hội chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức thiết thực thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; mở chuyên mục phát thanh định kỳ hàng tuần trên sóng phát thanh từ tỉnh đến cơ sở, sinh hoạt định kỳ trong các tổ chức chính trị - xã hội; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đóng góp thiết thực cho địa phương, cộng đồng và xã hội. Qua đó, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo và nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 56 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cấp Trung ương. Các trường THPT, THCS, Tiểu học lồng ghép, tích hợp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học... tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi... góp phần giáo dục học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì các mô hình hay, cách làm hiệu quả của những năm trước, đồng thời xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và giới thiệu nhân rộng, nổi bật như các huyện: Cao Lãnh, Hồng Ngự, Thanh Bình, TX.Hồng Ngự, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh... góp phần tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn