Cả nước có 4.235 điểm 10, điểm tiếng Anh 68% dưới trung bình

Cập nhật ngày: 08/07/2017 05:26:47

Với phổ