Cải thiện kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh năm 2023

Cập nhật ngày: 23/05/2023 16:17:15

ĐTO - Kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Đồng Tháp năm 2022 đạt 42,15 điểm, giảm 0,28 điểm so với năm 2021, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, đồng thời cải thiện kết quả PAPI tỉnh năm 2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Cải thiện kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh năm 2023.


UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá
kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2022 để đưa ra kế hoạch cải thiện

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao chất lượng điều hành quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật.

Theo đó, phấn đấu PAPI năm 2023 tỉnh Đồng Tháp đạt từ 43,24 điểm trở lên (tăng ít nhất l,09 điểm so với năm 2022), nằm trong trung bình cao. Trong đó, 8 chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt từ 4,56 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,23 điểm); công khai, minh bạch đạt từ 4,77 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,l7 điểm); trách nhiệm giải trình với người dân đạt từ 4,34 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,l0 điểm); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt từ 6,71 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,08 điểm); thủ tục hành chính công đạt từ 7,73 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,15 điểm); cung ứng dịch vụ công đạt từ 7,45 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,08 điểm); quản trị môi trường đạt từ 4,69 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,06 điểm); quản trị điện tử đạt từ 2,98 điểm trở lên (tăng ít nhất 0,22 điểm).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc kiểm tra tổng hợp và kịp thời báo cáo UBND tình hình và kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện rà soát đánh giá thực chất việc triển khai và kết quả thực hiện những nội dung còn hạn chế theo Báo cáo PAPI đã công bố và Báo cáo phân tích, trên cơ sở đó chủ động triển khai các nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, quan tâm công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc hướng dẫn thực hiện 8 chỉ số nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần của PAPI; phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, tham mưu thực hiện các nội dung của PAPI...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện vai trò giám sát phản biện xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với UBND cùng cấp trong việc tuyên truyền các nội dung của PAPI và trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này nhằm cải thiện kết quả PAPI của tỉnh.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn