Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 24/05/2023 18:54:16

ĐTO - Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành công văn về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận phải thực hiện scan/chụp đầy đủ các thành phần hồ sơ, đính kèm file điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đảm bảo 100% hồ sơ đã giải quyết thành công có đính kèm file kết quả giải quyết TTHC điện tử (có ký số) trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC: đối với cấp huyện đã thực hiện từ ngày 1/12/2022; cấp xã thực hiện từ ngày 1/6/2023. Tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc đính kèm hồ sơ, kết quả điện tử; quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và quy trình thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện việc đính kèm hồ sơ, kết quả điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm, phê bình người đứng đầu đơn vị, địa phương thực hiện không tốt các nội dung nêu trên.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn