“Một số vấn đề về công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp”

Cập nhật ngày: 17/06/2024 11:50:00

ĐTO - Đó là Chuyên đề được đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin đến 74/76 học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030, vào sáng ngày 17/6 tại Trường Chính trị tỉnh.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin Chuyên đề “Một số vấn đề về công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp”

Trong Chuyên đề, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung khái quát công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ tỉnh hiện có 12 Đảng bộ cấp huyện và 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ khối; với 695 tổ chức cơ sở đảng, 23 đảng bộ bộ phận, 2.608 chi bộ trực thuộc và 64.960 đảng viên (chiếm tỷ lệ 4,06% dân số).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm ban hành 6 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề để làm cơ sở tổ chức thực hiện xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cụ thể hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên mới. Triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện hàng năm; xây dựng bản tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện, định kỳ cuối năm có nhận xét, đánh giá.

Đến nay, chất lượng lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy tiếp tục được nâng lên; chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện được nâng lên, đủ uy tín, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…


Học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 dự nghe thông tin Chuyên đề

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh còn một số mặt hạn chế như: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao, nhất là năng lực cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng chưa thật sự vững chắc, chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi bộ chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; còn cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến bị xử lý kỷ luật…

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh kiên định với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, cán bộ. Do đó, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng việc cụ thể hóa, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng. Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị và hướng vào việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị…

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác