Thanh niên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật ngày: 16/09/2023 05:36:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230916053836DT2-1.mp3

 

ĐTO - Với những công việc trọng tâm, đi vào chiều sâu, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang tích cực truyền tải, lan tỏa những thông tin chính thống, thông điệp tốt đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Đoàn viên, thanh niên trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều chuyến đi thực tế tìm hiểu về lịch sử những cột mốc, đường biên khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh

Điểm sáng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng

Là một trong những lực lượng có số lượng hội viên (HV) đông đảo, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp trong tuyên truyền, vận động HV nông dân thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng đẩy mạnh việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, gần nông dân, sát nông dân”; làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HV, nông dân...

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Tân Hồng tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Đinh Văn Đậm - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Hồng, chia sẻ: “Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện luôn cập nhật, nắm bắt các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền đến HV, nông dân. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt và trong lao động, sản xuất, cuộc sống hàng ngày để tất cả HV, nông dân nắm vững...”.

Đồng chí Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi để cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và tích cực tham gia dự thi, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Cùng với đó, chỉ đạo cán bộ các cấp Hội trong tỉnh tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”.

Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp luôn xem việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số 250-KH/TĐTN-TG ngày 29/10/2021 về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia “Bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng triển khai Fanpage Tuổi trẻ Đất Sen hồng Đồng Tháp nhằm thực hiện nội dung “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, hay Zalo Official Account ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG THÁP... góp phần thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành đoàn TP Sa Đéc đã cụ thể hóa vào chương trình công tác năm gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực công tác Đoàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Trần Thái Trung - Bí thư Thành đoàn TP Sa Đéc, cho biết: “Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn đã cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết, đề án trong định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm phản bác những quan điểm sai trái, thù địch...”.

Đồng chí Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết: “Các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện có trọng tâm những việc làm cụ thể, góp phần thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin về “Gương người tốt, việc tốt”, hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp, chia sẻ và lan tỏa những thông tin tích cực và kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước...”.


Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai tốt công tác tuyên truyền giúp nông dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó yên tâm lao động, sản xuất

Tích cực bồi dưỡng lý tưởng

Phát huy kết quả, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, HV, nông dân những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như: mục tiêu, quan điểm, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Đồng chí Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Các cấp Hội Nông dân sẽ chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, HV nông dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng sự cố, thiên tai, dịch bệnh để xuyên tạc, kích động gây mất an ninh, trật tự, chống phá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời quán triệt việc không được đăng tải, chia sẻ những thông tin có nội dung tiêu cực, sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có xu hướng kích động, có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận xã hội”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trong việc tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên và các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch; thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, luôn đề cao cảnh giác để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, gây chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.


Tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh xây dựng nhiều mô hình khởi nghiệp, sáng tạo nổi bật

Ngoài ra, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, phát huy vai trò của mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi; nắm bắt kịp thời các xu hướng tích cực, đặc điểm tâm sinh lý của giới trẻ để thiết kế, tổ chức các hoạt động mới, có tính sáng tạo, hấp dẫn trên không gian mạng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia; kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đồng chí Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết: “Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống đội ngũ cán bộ của Đoàn đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ thông qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ..., nhất là xây dựng người cán bộ có bản lĩnh chính trị, có kiến thức, có kỹ năng truyền cảm hứng, thuyết phục để định hướng đoàn viên, thanh niên và đấu tranh với những bài viết xấu độc, luận điệu xuyên tạc... Đồng thời quan tâm, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú, đảm bảo chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các tin, bài giới thiệu gương điển hình, người tốt, việc tốt có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của Đoàn...”.

KHÁNH PHAN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn