Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 31/05/2013 04:34:33

Những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đổi mới phương thức hoạt động, lực lượng tham gia được tăng cường, đối tượng, địa bàn được mở rộng.


Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thăm, chúc tết cổ truyền
Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.Hồ Chí Minh

Thông tin chính thống của tỉnh đến được với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao của đất nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài đến với Đồng Tháp.

Công tác thông tin đối ngoại cũng đã khuyến khích, động viên người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với quê hương Đồng Tháp, đồng thời góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại trong những năm qua cũng còn những hạn chế nhất định. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ảnh hưởng của công tác thông tin đối ngoại chưa đầy đủ. Chưa có công trình nghiên cứu sâu về công tác thông tin đối ngoại để đề xuất hướng phát triển cho công tác này.

Để kịp thời khắc phục hạn chế, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh để kêu gọi đầu tư của các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế đến với Đồng Tháp, đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể để có giải pháp thực hiện công tác thông tin đối ngoại phù hợp.

Chủ động cung cấp thông tin về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính cho các cơ quan truyền thông, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và các đoàn đi công tác, du lịch nước ngoài. Duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan báo chí; đa dạng hóa lực lượng, hình thức thông tin ở các cấp, các ngành; xây dựng và giới thiệu thương hiệu hàng hóa địa phương và các giá trị văn hóa, nghệ thuật, du lịch của tỉnh và của đất nước.

Tuyên truyền, quán triệt những quan điểm của Đảng đối với những vấn đề lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Chủ động nắm tình hình, dự báo và kịp thời tham mưu cấp ủy về tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại địa phương, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại là góp phần cùng cả nước tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

Minh Phú

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn