10 chỉ tiêu về chuyển đổi số cần tập trung thực hiện trong năm 2024

Cập nhật ngày: 02/02/2024 04:59:48

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240202020018dt1-3.mp3

 

ĐTO - Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) định hướng năm 2024 là năm tập trung phát triển kinh tế số. Trên cơ sở kết hợp định hướng của Ủy ban Quốc gia về CĐS và hiện trạng, mục tiêu, nhiệm vụ CĐS của tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết 04-NQ/TU, Đề án CĐS, kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo kế hoạch CĐS năm 2024 gửi các địa phương, đơn vị góp ý, tiếp thu và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, chỉ tiêu CĐS được chia thành 5 nhóm, gồm: xây dựng dữ liệu số (7 chỉ tiêu); xây dựng chính quyền số (16 chỉ tiêu); phát triển kinh tế số (9 chỉ tiêu); phát triển xã hội số (10 chỉ tiêu) và bảo đảm an toàn thông tin (2 chỉ tiêu). Trong đó, có 10 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ CĐS giai đoạn 2021 - 2025 gồm: 100% sở, ngành, UBND cấp huyện cung cấp dữ liệu mở; vận hành chính thức nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, có thể tái sử dụng; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin mạng; thực hiện 40 mô hình điểm của Đề án 06; hỗ trợ ít nhất 70 doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; duy trì 100% sản phẩm OCOP có mặt trên các sàn thương mại điện tử; trên 80% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; 95% máy tính có cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo Chỉ thị 14/CT-TTg. Chỉ tiêu chung nhất, quan trọng nhất về CĐS năm 2024 của tỉnh là phấn đấu đạt hạng 29/63 tỉnh, thành phố.

Năm 2023, được Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về CĐS lựa chọn là năm dữ liệu và phân công cho các tỉnh, thành phố thực hiện 35 chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch CĐS, chia thành 5 nhóm gồm: xây dựng dữ liệu số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Kết quả, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 31 chỉ tiêu (vượt 16 chỉ tiêu, đạt 15 chỉ tiêu), 6 chỉ tiêu chưa đạt. Tất cả các ngành, các cấp, từ lãnh đạo đến công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp đều quan tâm thực hiện CĐS. Tất cả các chỉ tiêu về CĐS của tỉnh đều tăng so với năm trước. Chỉ số DTI đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố (tăng 10 bậc so với năm trước), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so với năm trước).

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn