Tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 26/12/2022 10:24:25

ĐTO - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số (CĐS) các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện CĐS các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố theo Bộ chỉ số này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


Nội dung chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp

Việc đánh giá, xếp hạng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Đồng Tháp; giúp UBND tỉnh đánh giá hiện trạng thực hiện CĐS hằng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ CĐS trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS tại cơ quan, đơn vị và địa phương, qua đó tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và thực hiện các giải pháp phù hợp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Chương trình CĐS của tỉnh. Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CĐS cũng góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, tạo tiền đề cho việc hình thành các cơ quan, đơn vị và địa phương điển hình, các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CĐS, góp phần cải cách hành chính, là cơ sở đánh giá thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Nội dung Bộ chỉ số CĐS các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh (200 điểm), bao gồm các chỉ số chính: nhận thức số (20 điểm), thể chế số (20 điểm), hạ tầng số (40 điểm), nhân lực số (30 điểm), an toàn thông tin mạng (40 điểm), hoạt động chính quyền số (50 điểm).

Nội dung Bộ chỉ số CĐS UBND huyện, thành phố (400 điểm), bao gồm các chỉ số chính: nhận thức số (60 điểm), thể chế số (20 điểm), hạ tầng số (50 điểm), nhân lực số (50 điểm), an toàn thông tin mạng (40 điểm), hoạt động chính quyền số (90 điểm), kinh tế số (70 điểm), xã hội số (20 điểm).

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn