Châu Thành chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội ấp

Cập nhật ngày: 16/06/2021 15:00:27

ĐTO - Thời gian gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm quán triệt và thực hiện Kết luận số 96-KL/TU, ngày 8/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp có hiệu quả, nhất là thu hút nhiều hội viên tham gia.


Hội viên phụ nữ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành ra quân thực hiện mô hình “Đoạn đường 3 sạch”

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là chủ động và kịp thời triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến đoàn viên, hội viên sát với điều kiện thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới thu hút được hội viên tích cực tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế. Nổi bật là mô hình Hội quán được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, đến nay toàn huyện Châu Thành có 12 Hội quán hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, là nơi nông dân cùng ngồi lại với nhau để cùng bàn chuyện xóm, chuyện làng, chuyện liên kết làm ăn sao cho hiệu quả, bền vững. Từ mô hình Hội quán đã phát triển thành điểm tham quan du lịch vườn cây ăn trái và tiến tới hình thành khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện.

Công tác rà soát, quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên thông qua thường xuyên khảo sát thực tế và xóa tên các hội viên bỏ địa phương đi làm ăn xa cũng như số hội viên không tham gia sinh hoạt. Đồng thời tìm nguyên nhân để có giải pháp quản lý đoàn viên, hội viên theo hướng chất lượng (quản lý theo mẫu và phần mềm của tỉnh quy định). Thực hiện tốt chế độ tham mưu, báo cáo cho cấp ủy đảng trong nội dung làm việc định kỳ giữa cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội cuối năm. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp gắn với thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên qua các phong trào do tổ chức đoàn thể phát động như: hùn vốn cất nhà; tiết kiệm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; xây dựng nhà nhân ái; nhà đồng đội và nhiều phong trào khác, đã thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp sát thực tiễn. Các phong trào phải xuất phát từ cơ sở, không chạy theo thành tích với nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, mở rộng dân chủ và khắc phục tình trạng hành chính hóa. Đổi mới phương thức hoạt động với hình thức sinh hoạt đa dạng như: sinh hoạt chi đoàn mẫu; nội dung sinh hoạt gắn với nhu cầu, sở thích của đoàn viên, thanh niên; hoạt động theo nhóm nghề nghiệp; sinh hoạt theo chủ đề; hoạt động lồng ghép nhiều nội dung; sinh hoạt Câu lạc bộ sở thích. Trong đó, nhân rộng các mô hình tổ chức hiệu quả như: Tổ Nhân dân tự quản, Câu lạc bộ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Câu lạc bộ gia đình không vi phạm pháp luật, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật... đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên và tập hợp được người dân vào tổ chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ chủ chốt cho Đoàn, Hội các cấp đảm bảo trình độ, năng lực, sở trường theo chuẩn quy định, nhất là bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chi đoàn, chi hội khóm, ấp theo quy định. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới chế độ, chính sách cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hướng tới, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Châu Thành tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ số lượng đoàn viên, hội viên, tránh chạy theo thành tích, hình thức. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Nhân dân, tổ chức sơ kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả và xóa các mô hình không còn phù hợp.

Qua 3 năm hoạt động, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện được cấp tỉnh xếp loại có 10 đơn vị đạt loại mạnh (loại 1), 2 đơn vị đạt loại khá (loại 2). Huyện ủy đánh giá xếp loại có 10 đơn vị đạt loại mạnh (loại 1), 2 đơn vị đạt loại khá (loại 2). Kết quả hoạt động của hội cấp xã và chi đoàn, chi hội khóm, ấp được huyện đánh giá, xếp loại: đối với hội cơ sở có 123/144 đơn vị đạt loại mạnh, 20 loại khá, 1 loại trung bình; đối với chi đoàn, chi hội có 689/927 đơn vị đạt loại mạnh, 238/927 đạt loại khá. Trong thời gian qua, các đoàn thể chính trị - xã hội đã giới thiệu 584 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 235 đảng viên.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn