Thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo

Cập nhật ngày: 15/04/2024 05:25:49

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240415052721dt1-2.mp3

 

ĐTO - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung.


Nhân viên ngành điện hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả (Ảnh: Mỹ Lý)

Theo đó, Sở Công Thương chủ động phối hợp với đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tham gia xây dựng, góp ý, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng mới và tái tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét về chủ trương đầu tư dự án lĩnh vực năng lượng theo quy định pháp luật về đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch liên quan của tỉnh để tránh chồng lấn với các quy hoạch phát triển phân ngành năng lượng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND huyện, thành phố rà soát, cập nhật, tham mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất cho các công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý đất đai, ưu tiên bố trí đất cho các dự án năng lượng; tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa tài nguyên nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển các ngành công nghiệp trong nước.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư cho các dự án phát triển năng lượng theo quy định. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển năng lượng.

Đối với Công ty Điện lực Đồng Tháp, UBND tỉnh đề nghị đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện đồng bộ theo nhiệm vụ được giao là chủ đầu tư; thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục giảm tổn thất điện năng; triển khai áp dụng chương trình tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng.

Đồng thời tiếp tục nâng cao năng suất lao động, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường trong các khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh bán điện; đẩy mạnh thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả...

Y Du

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn