Phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 10/11/2020 11:04:42

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch; tránh hình thức, chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị. Đồng thời xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quy chế quy định cụ thể về các nội dung phối hợp như trong truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; công tác quản lý chất thải rắn; công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường... khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị về lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Trong đó, về phối hợp trong truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp tại địa phương, nhằm cụ thể hóa các chương trình phối hợp của các cơ quan Trung ương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường theo từng giai đoạn cụ thể. UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ chương trình phối hợp của các cơ quan cấp tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để triển khai thực hiện phối hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực và nhận thức về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước các cấp, các ngành, tổ chức hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông như Trang thông tin điện tử của Sở, bản tin của ngành.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ trì hướng dẫn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động quản lý, thu gom, xử lý chất thải theo lĩnh vực quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Quy chế này. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quy trình xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường; đồng thời có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xử lý, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn