Dự kiến thu thủy lợi phí tăng bình quân 1,5 lần

Cập nhật ngày: 12/08/2012 07:21:16

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định mới trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức thu thuỷ lợi phí bình quân lên 1,5 lần so với mức thu hiện hành tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, đây được xem là mức điều chỉnh cho phù hợp với chi phí thực tế phát sinh của các đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

Trong đó, về mức thu thuỷ lợi phí đối với vùng núi, được nhân hệ số 1,1 lần so với đồng bằng.

Mức thu theo các biện pháp tưới tiêu: tưới tiêu bằng trọng lực được tính bằng 70% tưới bằng động lực; tưới tiêu kết hợp giữa trọng lực và động lực được tính bằng 85% động lực...

Riêng phần nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi và nuôi cá bè được giảm 2% giá trị sản lượng. Cụ thể, nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi trước đây là 7% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống 5%-8% giá trị sản lượng; nuôi cá bè trước đây là 8% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống 6%-8% giá trị sản lượng.

Cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo m3 thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thuỷ lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm (trước đây là mức thu bằng 40% mức thu đối với đất trồng lúa không quy định theo vụ hoặc năm.

Bổ sung đối tượng miễn thuỷ lợi phí

Dự thảo Nghị định mới cũng dự kiến bổ sung một số đối tượng được miễn thủy lợi phí.

Theo đó, bổ sung miễn thủy lợi phí với: Diện tích của giống cây nông, lâm nghiệp, vật nuôi và giống thuỷ sản theo quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và diện tích đất mà các hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã nông trường, lâm trường theo Nghị quyết số 55/2010/QH2 của Quốc hội.

Những thông tin trên được nêu cụ thể trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ.

Bộ Tài chính cho rằng, với chính sách miễn thủy lợi phí mới này sẽ là một trong những giải pháp tích cực đầu tư công vào nông nghiệp nông thôn, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ thiết thực phục vụ cho chính sách an sinh xã hội.

VGP News

Gửi bình luận của bạn