Tăng cường quản lý công tác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Cập nhật ngày: 08/02/2024 05:34:57

ĐTO - Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được áp dụng đúng theo quy định hiện hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng chính sách hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vẫn còn một số tồn tại, từ đó, phát sinh nhiều khiếu nại có liên quan đến nội dung về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên và thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện xác nhận đúng đối tượng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở xác lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý theo quy định.

PV

Gửi bình luận của bạn