Nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện công tác gia đình được hỗ trợ 50.000đồng/tháng

Cập nhật ngày: 10/10/2014 08:06:54

Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND, ngày 29/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII quy định, nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện công tác gia đình ở cơ sở được hỗ trợ 50.000đồng/tháng/nhân viên.

Theo dự toán, tổng kinh phí thực hiện chi hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế khóm, ấp là gần 5 tỷ đồng và được trích từ ngân sách tỉnh chi từ sự nghiệp y tế hàng năm. Nhiệm vụ của nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện công tác gia đình ở cơ sở là hoàn thành đầy đủ nội dung của các đề án thành phần ở cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020 (Đề án Phòng, chống bạo lực gia đình; đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình...). Đồng thời, lồng ghép, phối hợp với các mô hình về Dân số - Gia đình - Trẻ em tại địa phương, tổ dân phòng khuyến học... tuyên truyền, tư vấn trong nhân dân; thực hiện công tác điều tra, ghi chép, cập nhật, báo cáo các thông tin chỉ số về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Minh Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn