KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2019)

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn

Cập nhật ngày: 18/11/2019 10:20:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200210013334doimoiphuongthuc.mp4

ĐTO - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa nội dung hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội”. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (bìa phải) dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh

Lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam

Trải qua 89 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay. MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) cùng các thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia buổi sinh hoạt định kỳ

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 đã xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. Qua đó, tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đổi mới phương thức hoạt MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn

Với sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của cả hệ thống tổ chức Mặt trận theo hướng tăng cường bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Đề án “Tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh” và kế hoạch về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết với UBND tỉnh và các sở, ngành nhiều quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để Mặt trận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chú trọng là chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


Người dân trên địa bàn TP.Cao Lãnh tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

Trong mối quan hệ phối hợp giữa Ban Thường trực với các tổ chức thành viên, giữa các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đổi mới cơ bản ngày càng thể hiện rõ tính chủ trì của Ban Thường trực, tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện trong tổ chức liên minh chính trị và tính đặc thù, thế mạnh của các tổ chức thành viên. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện mô hình đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trực tiếp giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở tất cả ấp, khóm trên địa bàn của tỉnh (701 ấp, khóm); phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và thí điểm mô hình Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (không là Chủ tịch UBND hoặc Chủ tịch hay Phó Chủ tịch HĐND) làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đã thể hiện sự quan tâm và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với Mặt trận trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo ông Võ Hoàng Cương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính từ sự đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nhất là hướng hoạt động về địa bàn khu dân cư, đến từng Tổ nhân dân tự quản, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các vị ủy viên trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, mở rộng và phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên tư vấn trên các lĩnh vực. Do vậy, Ủy ban MTTQ các cấp đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để triển khai thực hiện cụ thể các nội dung, phần việc các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Trong đó, tập trung là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương; vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phát huy vai trò các Hội quán, Tổ nhân dân tự quản...


Nhờ làm tốt công tác giải quyết việc làm nên đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Phú Thọ (huyện Tam Nông) ngày càng nâng cao

Thông qua các công trình, phần việc sát với điều kiện thực tế tại cơ sở, nên người dân tham gia ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn vào các vấn đề tự chủ, tự quản ở cộng đồng, xây dựng gia đình phát triển, bình đẳng, hạnh phúc. Đồng thời xây dựng cộng đồng phát triển, thôn xóm văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm... Từ đó, nâng cao ý thức tự chủ của người dân, động viên người dân chăm chỉ, tự lực, hợp tác trong đời sống, sản xuất, hình thành các tổ chức liên kết, hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực ở từng địa phương, cơ sở, góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ các cấp đề ra và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2020 sắp tới.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh phát động, triển khai thực hiện đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo. Chẳng hạn, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn được triển khai rộng khắp, phù hợp với tình hình của địa phương, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Ý thức và tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác ngày càng được nâng cao, tinh thần và quyết tâm thực hiện quyền tự chủ, tự quản của người dân được nâng lên thông qua những hành động cụ thể tại cộng đồng.


DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn