Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/03/2019 06:14:18

ĐTO - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Cao Lãnh và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước với nhiều công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, phát triển cộng đồng... mang lại hiệu quả thiết thực.


Diện mạo của xã nông thôn mới Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) ngày càng thay đổi

Xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh) được tỉnh chọn thực hiện mô hình “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Qua thực hiện mô hình, người dân biết vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM để bản thân tự lực tham gia. Đối với các phần việc liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền lợi của người dân sẽ do người dân tự thảo luận, chọn lựa vấn đề để tập trung hợp tác thực hiện hoặc đề xuất Nhà nước hỗ trợ thực hiện. Người dân biết được thông tin các công việc do Nhà nước thực hiện, được trao quyền góp ý, giám sát và đánh giá kết quả. Những việc Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân biết công việc thuộc trách nhiệm của mình để phối hợp thực hiện. Người dân được tư vấn, được thông tin cụ thể các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn để vận dụng, thực hiện.

Xã Mỹ Hội đã củng cố, kiện toàn Ban Quản lý xã, Ban Phát triển ấp theo hướng bổ sung thêm thành viên là người dân có uy tín trên địa bàn. Thành lập Minh Tân Hội quán là tiền đề thành lập hợp tác xã kiểu mới (Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hội) hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tham gia thực hiện liên kết sản xuất gắn với hợp đồng tiêu thụ lúa với doanh nghiệp được khoảng 179ha lúa, sản xuất xoài theo hướng hữu cơ khoảng 3,9ha và tiêu thụ 27,45 tấn xoài các loại. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM, xã Mỹ Hội thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Quản lý các xã, Ban Phát triển các ấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM, đặc biệt là tham gia thực hiện mô hình vườn kiểu mẫu, đường giao thông kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu.

Qua triển khai thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM” ở xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) cho thấy, nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở có sự chuyển biến tích cực, xem đây là trách nhiệm, là động lực để xây dựng NTM. Các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện của từng đơn vị. Đặc biệt, MTTQVN xã Bình Thạnh và các ban, ngành nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động hộ gia đình thi đua thực hiện tốt các nội dung cơ bản của mô hình. Riêng người dân ngày càng hiểu rõ hơn về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm, là người thụ hưởng. Từ đó tích cực tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động thực hiện các công trình, phần việc ở địa phương, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Thông qua các phong trào thi đua xây dựng NTM, nhất là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM đã huy động được sức dân trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) tự nguyện hiến trên 76.536m2 đất, đóng góp 5.345 ngày công lao động, tháo dỡ 106 căn nhà và vật kiến trúc khác để làm đường giao thông nông thôn. Xây dựng và sửa chữa 62 công trình (với các hạng mục như: xây dựng, sửa chữa cầu, xây dựng các cống hở, cứng hóa các tuyến đường trên địa bàn xã...); cất mới và sửa chữa 139 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ gia đình chính sách và hộ nghèo... góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân địa phương.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn