KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10/9/1955 - 10/9/2020)

Xây dựng khối đại đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Cập nhật ngày: 10/09/2020 05:16:37

ĐTO - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần của người dân Đất Sen hồng.


Đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thứ 3, bên phải sang) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, giữ vai trò nòng cốt, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; giai cấp nông dân tính cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng nông sản, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Đội ngũ trí thức, công chức, viên chức phát triển nhanh, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng chí Trương Thái Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Ngự cho biết, MTTQ Việt Nam huyện Hồng Ngự và các tổ chức thành viên đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các công trình, phần việc trên các lĩnh vực như: an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đó, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng mở rộng, nhất là xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nên tạo được sức mạnh tổng hợp của quần chúng Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông cùng các tổ chức thành viên đã vận động trên 36,5 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, xây mới trên 1.450 căn và sửa chữa 289 căn nhà tình thương với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã xây dựng được trên 150 căn nhà với tổng kinh phí lên đến nhiều tỷ đồng; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp nhau làm kinh tế gia đình (hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động...) đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn huyện Tam Nông là 2%/năm. Nhìn chung, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay cơ bản đã khắc phục biểu hiện hành chính hóa trên một số mặt công tác (hội họp, văn bản, phong trào, chỉ tiêu...). Tổ chức bộ máy chuyên trách của Mặt trận các cấp không ngừng kiện toàn, tinh gọn; Ủy ban Mặt trận mở rộng và quy tụ ngày càng nhiều những thành viên là tổ chức và cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai tầng xã hội, thể hiện lực lượng, tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ công nghệ phát triển, tập hợp Nhân dân tổ chức thực hiện các cuộc vận động hay các phong trào thi đua yêu nước trên nền tảng ý chí và nguồn lực của toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa ở từng địa phương, cơ sở bằng những hành động cụ thể trong Nhân dân nhắm đến mục tiêu và kết quả của thực hiện xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương;...

Để đạt được những điều đó, cơ quan chuyên trách công tác Mặt trận các cấp đã tập trung phát động và khơi dậy các phong trào, cuộc vận động, Ban Thường trực các cấp chủ trì, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy để thống nhất chủ trương; cơ quan chuyên trách công tác Mặt trận thật sự là “bộ tham mưu” của mọi phong trào, cuộc vận động, sau khi tiến hành làm điểm, làm mẫu rút kinh nghiệm Ủy ban Mặt trận các cấp đến Ban Công tác Mặt trận ở ấp, khóm phát huy thật tốt vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên trong tổ chức Mặt trận để tuyên truyền, vận động Nhân dân thông hiểu, đồng tình thực hiện trên diện rộng.

Bởi lẽ bản chất của tổ chức MTTQ Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận không có hội viên, không có đoàn viên, mà chỉ thống nhất giữa các tổ chức thành viên để đoàn kết tập hợp Nhân dân tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy có sự phân công tương đối trong phối hợp thực hiện, chẳng hạn như: Hội Cựu chiến binh chủ trì phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì phối hợp tuyên truyền vận động đưa người đi lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Hội Nông dân chủ trì phối hợp vận động xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp...

Phương thức này vừa tạo điều kiện phát huy vai trò và tính chủ động của tổ chức thành viên vừa tránh sa đà vào việc cơ quan chuyên trách công tác Mặt trận làm thay hay trùng lấp, chồng chéo hoạt động với tổ chức thành viên mà không theo dõi định hướng chương trình, phong trào, cuộc vận động để hỗ trợ các nguồn lực ban đầu, các giải pháp hiệu quả... cho các tổ chức thành viên thỏa thuận thống nhất hành động, trong khi bản thân cơ quan chuyên trách công tác Mặt trận chỉ có cán bộ mà không có lực lượng đoàn viên, hội viên.

D.CHINH-N.NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn