Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 02/03/2021 05:18:36

ĐTO - Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTCTU ngày 10/10/2020 một số nội dung về xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy cấp huyện. Theo đó, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện tham mưu cấp ủy ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở ban hành Quy chế làm việc của cấp mình theo quy định. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cấp ủy các cấp xây dựng Quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao theo Quy định số 202-QĐ/TW và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.


Tinh thần và trách nhiệm phục vụ người dân của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao

Triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 175-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2020 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã sắp xếp, sáp nhập giảm 1 xã và 3 ấp, hiện còn 143 xã, phường, thị trấn và 698 khóm, ấp; giảm 1 Đảng bộ Khối trực thuộc tỉnh; giảm 37 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và 30 phòng trực thuộc chi cục và tương đương; giảm 16 cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh (gồm 3 cấp trưởng và 13 cấp phó); giảm 179 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (54 cấp trưởng và 143 cấp phó); giảm 425 biên chế thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, biên chế khối chính quyền địa phương, đạt 10,51% so với 4.042 biên chế Trung ương đã phân bổ năm 2015 và đạt 10,58% so với 4.016 biên chế thực có tại thời điểm 30/4/2015.

Thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 12/12 đơn vị cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 11/12 đơn vị cấp huyện (còn huyện Lấp Vò đang kiện toàn); Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ ở 5/12 đơn vị cấp huyện trong tỉnh. Đối với cấp xã đã thực hiện 30/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 73/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; 18/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đối với ấp, khóm đã thực hiện 694/698 ấp, khóm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm; 698/698 Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khóm.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Trong quá trình sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế, kịp thời làm tốt công tác tư tưởng cán bộ do đó các cơ quan sau sắp xếp cơ bản ổn định, cơ bản không có khiếu nại. Tuy nhiên, việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác sắp xếp, phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh cán bộ, công chức, viên chức chưa nhiều. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa chú trọng công tác triển khai quán triệt chủ trương, quy định về tinh giản biên chế, từ đó cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm được cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện và quyền lợi được hưởng nếu xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Tiếp tục triển khai xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến nay đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định quy định danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả vị trí việc làm các ngành của tỉnh như: ngành Nội chính, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Đoàn Thanh niên; ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Việc triển khai áp dụng vị trí việc làm đã góp phần bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, phù hợp để xây dựng chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu thi nâng ngạch, tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá công chức hằng năm của các cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn