Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin

Cập nhật ngày: 07/04/2021 13:57:28

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, sẽ tổ chức 5 lớp đào tạo ngắn hạn (mỗi năm 1 lớp, 40 học viên/lớp) về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về ATTT của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức 5 lớp đào tạo ngắn hạn (mỗi năm 1 lớp, 100 học viên/lớp) về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

Tổ chức 15 lớp đào tạo ngắn hạn (mỗi năm 3 lớp, 50 học viên/lớp) về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin làm việc của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như: đào tạo ngắn hạn về ATTT theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về ATTT; đào tạo chuyên gia ATTT bảo vệ các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chuẩn hóa kỹ năng ATTT trong các cơ quan, tổ chức...

PV

Gửi bình luận của bạn