Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Cập nhật ngày: 08/04/2021 06:09:22

ĐTO - Qua các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện các nội dung từ dự án nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 -2015 định hướng đến năm 2020 đã góp phần khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp (DN) (gọi tắt là DN) đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) nhiều hơn, giúp nâng cao NSCL sản phẩm.

Cụ thể, tỉnh đã tổ chức 28 lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của hơn 300 DN; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 446 tiêu chuẩn cơ sở; đào tạo 12 chuyên gia về NSCL. Đối với mục tiêu thí điểm đưa vào áp dụng và nhân rộng việc xây dựng, triển khai chương trình quốc gia NSCL, tỉnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu của các DN, đã hỗ trợ 96 DN áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến; hỗ trợ 119 cơ sở, DN đầu tư vào hoạt động KHCN; huy động được nguồn lực của xã hội tập trung cho mục tiêu nâng cao NSCL của sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của DN, sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong, ngoài tỉnh. Nhận thức của DN trong tỉnh về nâng cao NSCL ngày càng được nâng lên. Tuy chưa thật sự sâu rộng nhưng đã góp phần tạo tiền đề tiến đến hình thành phong trào NSCL của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Thuật ngữ NSCL được xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo và người lao động tại DN. Qua hoạt động điều tra, khảo sát về hoạt động NSCL cung cấp cơ sở dữ liệu cho các ngành trong việc định hướng các chính sách giúp DN trong tỉnh ngày một phát triển.

Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo nền tảng hỗ trợ DN nâng cao NSCL và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 DN. Mặc dù các DN đã tiếp cận và đạt được những thành tựu nhất định về NSCL nhưng thực tế năng lực cạnh tranh của các DN còn hạn chế. Quản trị NSCL trong DN chưa được quan tâm và chưa trở thành hạt nhân của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, để theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, các hoạt động hỗ trợ DN cần được các ngành, các cấp quan tâm; DN chú trọng đến nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

TN

Gửi bình luận của bạn