Kiện toàn tổ chức, bộ máy và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức pháp chế

Cập nhật ngày: 19/02/2021 10:32:13

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021. Theo đó có 3 nội dung thực hiện chính.

Cụ thể về kiện toàn tổ chức, bộ máy, đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc chưa bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí 1 công chức phụ trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị.

Hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng; tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương và Trung ương gửi đến lấy ý kiến; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Bên cạnh đó, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý; triển khai công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 tại cơ quan, đơn vị trước ngày 20/2/2021 (gửi Sở Tư pháp tổng hợp); tổ chức thực hiện tốt công tác pháp chế theo Kế hoạch đã ban hành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước kiện toàn tổ chức pháp chế. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.

T.T

Gửi bình luận của bạn