Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Cập nhật ngày: 02/02/2023 15:58:34

Năm 2023, UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại 5 sở, ngành tỉnh; 12 huyện, thành phố và 3 xã, phường, thị trấn/1 huyện, thành phố.


Sẽ thực hiện kiểm tra tại 3 đơn vị hành chính cấp xã/1 huyện, thành phố

Công tác kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này; phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến quý II/2023, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị các sở, ngành tỉnh và quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công. Dự kiến quý III/2023, kiểm tra một số phòng chuyên môn có giải quyết TTHC, Bộ phận một cửa cấp huyện và 3 đơn vị hành chính cấp xã/1 huyện, thành phố.

Các nội dung kiểm tra bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC, việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình đã quy định.

Đồng thời, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tình hình bố trí, trách nhiệm của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và trách nhiệm của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC; quá trình thực hiện và việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trong Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử...

Ngoài các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được thông báo tại Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn, thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí; qua phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn