Nâng cao nhận thức trong việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh

Cập nhật ngày: 31/05/2013 05:07:34

Ngày 30/5, Huyện ủy Lai Vung tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 nội dung được nêu trong nghị quyết, tạo sự chuyển biến thực sự trong cán bộ và nhân dân, chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo xây dựng con người Lai Vung trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, trọng tâm là giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao về nhận thức chính trị, tư tưởng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, khơi dậy truyền thống yêu nước...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với xây dựng khóm, ấp, xã, đơn vị văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay toàn huyện có 35.276/38.245 hộ đạt gia đình văn hóa, 60/71 khóm ấp đạt khóm, ấp văn hóa, 6/12 xã, thị trấn đạt xã, thị trấn văn hóa, có 1 chợ đạt chợ văn minh. Cơ sở vật chất và các thiết chế phục vụ tổ chức hoạt động văn hóa được quan tâm xây dựng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn học, nghệ thuật, các di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy...

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống tinh thần của nhân dân, thực sự là nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lai Vung, tạo ra những bước chuyển biến mới làm cho bộ mặt của huyện ngày một khởi sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong 15 năm qua và nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, Lai Vung tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển văn hóa, bảo đảm tính tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết chương trình hành động để kịp thời nhân rộng những mô hình hiệu quả ở địa phương...

Qua hội nghị, Đảng bộ huyện Lai Vung đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 27 cá nhân đã có thánh tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa VIII).

* Sáng ngày 30/5/2013, huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.


Khen thưởng cho các xuất sắc tập thể tại hội nghị

Từ năm 1998 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Hồng đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII), góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cao được những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, với nhiều phong trào văn hóa được hình thành, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần vào việc giữ gìn ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tính đến cuối năm 2012, toàn huyện có 92,59% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 74,35% khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa và 1 xã đạt chuẩn văn hóa.

Thảo luận tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,...

Dịp này, huyện Tân Hồng đã khen thưởng cho 24 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII).

Lan Quyên-P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn