Nêu cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú

Cập nhật ngày: 02/03/2024 11:05:14

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240302110551DT2-1.mp3

 

ĐTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt nơi cư trú không có lý do, lý do không chính đáng hoặc chưa được sự đồng ý của Bí thư chi bộ nơi cư trú và cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nơi công tác.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (viết tắt là Quy định 213-QĐ/TW). Đồng thời coi trọng việc nhận xét đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm và thực hiện công tác cán bộ. Đa số đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong tham gia sinh hoạt nơi cư trú, có mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác xã hội ở nơi cư trú.

Tuy nhiên, một vài cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức sâu sắc quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc phân công cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của huyện ủy, thành ủy dự, theo dõi, hướng dẫn chi bộ ấp, khóm trong tổ chức họp đảng viên đang công tác sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn của một vài cấp ủy có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Công tác phối hợp giữa cấp ủy nơi công tác với cấp ủy nơi cư trú chưa chặt chẽ; công tác biểu dương, khen thưởng chưa được chú trọng; công tác nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của một vài chi bộ, đảng ủy còn biểu hiện nể nang, chưa đúng thực chất. Một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, trong các hoạt động của địa phương, chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt định kỳ với cấp ủy nơi cư trú; đảng viên vắng sinh hoạt nhiều, nhất là đảng viên đang công tác trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm Quy định 213-QĐ/TW. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy phân công và quy định trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn chi bộ trong tổ chức họp đảng viên đang công tác sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt. Khắc phục triệt để tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt nơi cư trú không có lý do, lý do không chính đáng hoặc chưa được sự đồng ý của Bí thư chi bộ nơi cư trú và cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nơi công tác.

Đối với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ theo Khoản 2, Điều 1 và Điều 3 của Quy định 213-QĐ/TW; thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng đảng viên tiêu biểu, đồng thời phê bình, xử lý đảng viên vi phạm. Kịp thời phối hợp, thông báo đến cấp ủy, chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú biết về số lượng đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác (hoặc thay đổi nơi cư trú hoặc bị khai trừ, xóa tên, xin ra khỏi Đảng hoặc đảng viên thường xuyên đi công tác hoặc đảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng...) để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ nơi cư trú theo quy định. Đảng viên vắng không có lý do chính đáng 1 lần trở lên trong năm thì không xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng).

Đối với Đảng ủy xã, phường, thị trấn, chi ủy chi bộ ấp, khóm, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ theo Khoản 2, Điều 1 và Điều 4 của Quy định 213-QĐ/TW. Chi ủy chi bộ ấp, khóm chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú bảo đảm khách quan, đúng thực chất; ghi lý do cụ thể tại mục 7 “nhận xét khác” đối với các đảng viên vắng sinh hoạt vào Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú khi cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác lấy ý kiến nhận xét.

Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt; gương mẫu, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, vận động người thân trong gia đình, hàng xóm, thành viên Tổ Nhân dân tự quản đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương. Hàng năm, mỗi đảng viên đăng ký thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương bổ sung nội dung “Tham gia đầy đủ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Trường hợp đảng viên vắng sinh hoạt nơi cư trú phải làm đơn nêu rõ lý do, báo cáo cấp ủy cơ sở nơi công tác xác nhận và gửi về chi ủy chi bộ nơi cư trú theo dõi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc theo dõi, giám sát, góp ý đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú. Đồng thời giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

Phú Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn