Thành lập Tổ Phân tích dữ liệu tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 01/01/2023 13:58:28

ĐTO - Ngày 31/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký Quyết định thành lập Tổ Phân tích dữ liệu tỉnh Đồng Tháp.


Lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Mỹ Lý

Tổ Phân tích dữ liệu tỉnh Đồng Tháp do ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ phó; 18 uỷ viên là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Phân tích dữ liệu tỉnh Đồng Tháp: theo dõi, phân tích, đánh giá, chọn lọc dữ liệu tại Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh theo thời gian thực, đề xuất các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp. Tham mưu, đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu, loại dữ liệu theo lĩnh vực, ngành cần thiết, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Định kỳ hằng tháng, quý, năm, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình, kết quả phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh.

Về tổ chức hoạt động: Tổ trưởng chủ trì, tổ chức họp Tổ phân tích dữ liệu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ phân tích dữ liệu; chỉ đạo các thành viên thực hiện đánh giá, phân tích dữ liệu điều hành, kinh tế - xã hội theo các lĩnh vực, ngành phụ trách. Tổ phó tham mưu, giúp việc cho Tổ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ của Tổ phân tích dữ liệu; thay mặt Tổ trưởng điều hành, chỉ đạo hoạt động của Tổ phân tích dữ liệu hoặc trong các cuộc họp do Tổ trưởng ủy quyền. Các thành viên của Tổ chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá dữ liệu chuyên ngành được Tổ trưởng phân công thực hiện, chủ động đề xuất, tham mưu hiệu quả, thiết thực; các thành viên Tổ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

Tổ Phân tích dữ liệu tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng. Tổ trưởng có quyền quyết định hình thức, thành phần cho từng cuộc họp phù hợp với nội dung, nhiệm vụ (trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến qua thư điện tử, điện thoại, tin nhắn, các kênh mạng xã hội...). Tổ trưởng, Tổ phó sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Tổ phân tích dữ liệu.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Tổ phân tích dữ liệu, làm đầu mối cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu cần thiết tại Trung tâm Chuyển đổi số cho thành viên Tổ phân tích dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá dữ liệu được chính xác, hiệu quả.

Thành viên Tổ phân tích dữ liệu được trưng dụng công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn