Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Cập nhật ngày: 25/03/2024 05:33:26

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240325053504dt1-2.mp3

 

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng thời triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả theo nhiệm vụ được phân công, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai, thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng thời tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ, đồng thời có giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” đảm bảo các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo khắc phục những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 tại Kế hoạch số 40 ngày 31/1/2024 của UBND tỉnh; khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024, 2025 theo Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn