Chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao

Cập nhật ngày: 17/12/2018 15:52:47

ĐTO - Thời gian qua, nhiều trường hợp chuyển đất lúa sang đất trồng cây lâu năm không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt và dẫn đến xung đột quyền lợi giữa các hộ trồng lúa và trồng cây ăn trái trong cùng địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Nghị quyết số 122 ngày 1/10/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp, theo đó kế hoạch năm 2018 đất trồng cây lâu năm trên địa tỉnh Đồng Tháp chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm có diện tích 30.538ha.

Kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay là 32.810ha (thực hiện vượt kế hoạch được duyệt). Việc thực hiện chỉ tiêu đất sử dụng đất trồng cây lâu năm vượt so với kế hoạch nằm trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm (cây ăn trái) cũng có trong kế hoạch của đề án và việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm nằm trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, trên cơ sở đó, các huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, việc chuyển đất lúa sang đất trồng cây lâu năm ở một số trường hợp không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về trách nhiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài vùng quy hoạch, không xin phép của cơ quan nhà nước nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển mục đích ngoài quy hoạch mà phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì phải thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp. Đồng thời, các huyện, thị, thành phố công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến người dân biết để thực hiện; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, đề nghị người dân thực hiện việc sử dụng đất đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp (khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước).

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142 ngày 1/6/2018 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2018-2020. Tổng số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa cả tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 77.909ha; phải đảm bảo nguyên tắc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm là chuyển đổi phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa; việc chuyển đổi phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, đến nay một số huyện chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp huyện trên cơ sở kế hoạch của tỉnh; một số UBND cấp xã chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp xã trên cơ sở kế hoạch cấp huyện. Từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh. Vì vậy, ngành nông nghiệp cần hướng dẫn cho địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi kịp thời.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn