Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sát với thực tiễn đơn vị, địa phương

Cập nhật ngày: 20/07/2018 10:26:00

ĐTO - Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị.

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được bàn bạc thống nhất trong nội bộ và đồng thuận của nhân dân thì mới triển khai thực hiện. Đồng thời thường xuyên quán triệt, định hướng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, trọng tâm là công tác đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với doanh nghiệp (DN) và nhân dân; dân chủ trong phát huy vai trò tự quản của người dân ở cộng đồng dân cư.


Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với xây dựng các công trình ở cơ sở

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” gắn với việc thực hiện dân chủ vào xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là tổ chức cho dân bàn, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước, các công trình giao thông, dự án phát triển kinh tế - xã hội, liên kết sản xuất với phương châm “Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác”. Vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở kết hợp với xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: “Tổ nhân dân tự quản”, “Quy ước khóm, ấp”, “Hội quán”; “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới” và “Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động”... ngày càng phát huy hiệu quả.

Dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo quy định, nhất là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2018” về đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp được nâng lên.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức định kỳ theo quy định và phát huy dân chủ trong công khai, góp ý các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ cũng như giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng và củng cố các mô hình, cách làm sáng tạo, thân thiện phục vụ nhân dân, tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua “Trung tâm hành chính công” và mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” gắn với triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4, phần mềm điện tử quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO...

Riêng kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của DN (Nghị định số 60 của Chính phủ) được các DN thực hiện gắn với triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có gần 80% DN tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại theo định kỳ. Thông qua hội nghị NLĐ, nhiều điều khoản, thỏa ước được ký kết ngày càng có lợi hơn cho NLĐ. Vai trò của tổ chức công đoàn đồng hành cùng với DN thông qua các mô hình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể trong DN khu vực ngoài nhà nước”, “Công đoàn đồng hành cùng DN thực hiện chính sách, pháp luật”, “Tổ tự quản nhà trọ công nhân”,... góp phần hỗ trợ DN và NLĐ thực hiện đúng pháp luật, giải quyết hài hòa giữa chủ DN và NLĐ, xây dựng phát triển bền vững.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn