Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số

Cập nhật ngày: 07/02/2024 23:14:23

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đề án hướng đến mục tiêu phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TMĐT. Đồng thời, nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TMĐT. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và tự giác chấp hành kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định, sự công bằng trong việc nộp thuế của người nộp thuế trong bất kỳ phương thức kinh doanh, loại hình kinh doanh. Đề cao trách nhiệm phối hợp và tạo sự đồng bộ trong quản lý của các cấp, các ngành trong công tác quản lý thuế.

Trong tổ chức thực hiện, Cục Thuế tỉnh sẽ chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án đảm bảo cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số đúng theo quy định. Đối với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin (định kỳ hoặc đột xuất), phối hợp Cục Thuế tỉnh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, chống thất thu ngân sách.

Riêng người nộp thuế cần chấp hành đúng chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế, phí, lệ phí liên quan; chấp hành nghiêm Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại và các quy định về TMĐT…

 Y DU

Gửi bình luận của bạn