Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh đến năm 2025

Cập nhật ngày: 22/01/2023 05:58:18

ĐTO - UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch là kiện toàn tổ chức Hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh và huyện vững mạnh. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật từ tỉnh đến cấp huyện, các phân hội nghệ thuật chuyên ngành và mạng lưới các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh. Nâng cao tư tưởng, chính trị và niềm tự hào về quê hương Đồng Tháp cho văn nghệ sĩ. Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Tháp một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng, tư tưởng, chính trị và cơ cấu loại hình; có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó, khát vọng cống hiến. Đồng thời phấn đấu đưa tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có nền văn học, nghệ thuật phát triển (tốp 5) trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, mỗi năm tỉnh mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng chính trị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, làm tiền đề định hướng, hình thành ý tưởng của văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân theo đúng quan điểm của Đảng; xây dựng ít nhất 3 mô hình Hội quán văn nghệ sĩ ở cấp huyện; 30% trường THCS và THPT có ít nhất 1 câu lạc bộ hoạt động văn học, nghệ thuật...; thu hút 60% trở lên số người dân tham gia phong trào văn hóa, nghệ thuật ở các thiết chế văn hoá tại cơ sở (Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, nhà văn hoá khóm, ấp)...

Tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, chủ trương của tỉnh về phát triển văn học, nghệ thuật; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật; phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật, nhất là tài năng trẻ...

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn