Thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Cập nhật ngày: 22/05/2023 12:23:31

ĐTO - Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thay đổi hành vi về bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới.

Nội dung hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ là tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, đôn đốc và phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; tham mưu đề xuất, xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trên các lĩnh vực và của ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng thời phối hợp thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án liên quan gắn với tình hình, đặc điểm cụ thể của sở, ngành, địa phương. Quan tâm lồng ghép các nội dung, hoạt động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025...

Cùng với đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ; đẩy mạnh truyền thông, tập huấn về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Về công tác bình đẳng giới, tập trung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới...

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo, lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn