Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy

Cập nhật ngày: 21/05/2023 15:59:27

ĐTO - Để triển khai thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” (gọi tắt là Dự án), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Mục tiêu của Dự án là tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác phòng, ngừa nghiện ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân trong phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, giảm tác hại của sử dụng trái phép chất ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với tiểu Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”, được xác định với các mục tiêu cụ thể: Trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận tư vấn, sàng lọc, đánh giá được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy được học nghề và tư vấn tìm việc làm sau cai nghiện. Trên 80% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cán bộ xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã, phường, thị trấn duy trì và nhân rộng Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”. Ít nhất 80% cơ sở cai nghiện ma túy, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự đạt điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy.

Để triển khai thực hiện tiểu Dự án trên, UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, người làm chuyên trách về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Xây dựng và triển khai các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghiện ma túy. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở cai nghiện ma túy; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy. Triển thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Áp dụng bộ chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Đối với tiểu Dự án về “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”: trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; 100% các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại các trường học, cộng đồng. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đề cập là tập trung tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giáo dục về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; giáo dục, tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy; tập huấn kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma túy…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy; phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Triển khai và nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh; tổng hợp, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thực hiện lồng ghép nội dung phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy vào các chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo và các chương trình kinh tế - xã hội. Kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn