Nội dung, mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 15/01/2023 06:32:55

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị, các tổ chức và cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Các nội dung chi bao gồm: chi xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch; chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù; chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; chi tổ chức cuộc thi, hội thi; chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật...

Về mức chi cho công tác xây dựng đề cương, chi 1,2 triệu đồng đối với xây dựng đề cương chi tiết; 2 triệu đồng đối với tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát. Mức chi 3 triệu đồng đối với soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch; 500.000 đồng đối với soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến. Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt là 300.000 đồng/người/buổi. Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm là 3 triệu đồng/tủ/năm...

Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2022 và thay thế Nghị quyết số 09 ngày 7/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

T.T

Gửi bình luận của bạn