Triển khai thực hiện quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú

Cập nhật ngày: 05/12/2022 10:26:38

ĐTO - UBND tỉnh vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện. Cụ thể là công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, ngoài điều kiện được chủ sở hữu hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó thì phải bảo đảm điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu là 10m2 sàn/người.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 18 trên để công dân làm thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 62 ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú (trừ trường hợp công dân xuất trình được giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng).

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền đăng ký cư trú thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ cho công dân theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định số 62; đồng thời theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn