Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 21/10/2022 05:36:48

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030.


Làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài (xã Long Hậu, huyện Lai Vung)

Theo đó, Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, bảo tồn 16 làng nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền (gồm các làng nghề đan lờ, lọp, cần xé, bội, lưới, thúng, rổ và làng nghề truyền thống đóng xuồng ghe, đan mê bồ, sản xuất bột); công nhận mới 4 làng nghề (làng nghề hoa giấy huyện Lai Vung, 2 làng nghề đan lục bình huyện Cao Lãnh, 1 làng nghề khô trâu huyện Tân Hồng) và 1 nghề truyền thống (làm bánh đa huyện Tân Hồng); phát triển 2 làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch (làng nghề đóng xuồng ghe và làng nghề hoa giấy huyện Lai Vung); trên 70% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả; có ít nhất 20% làng nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm được phân hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); ít nhất 30% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp...

Tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các làng nghề; thành lập, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh tại các làng nghề; phát triển sản phẩm tiêu biểu gắn với phát triển sản phẩm OCOP, du lịch trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường quản lý nhà nước đối với làng nghề, làng nghề truyền thống.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn